Microplastics under microscope photo, environmental challenges infographic

Wat is een microplastic en welke milieuproblemen levert het op?


Wat is een microplastic?

Microplastics zijn kleine plastic deeltjes die minder dan 5 millimeter groot zijn. Deze deeltjes kunnen van oorsprong kleine kunststoffen zijn, zoals microscopische plastic bolletjes of vezels, of kleine stukjes van grotere plastic voorwerpen die na verloop van tijd afbreken.

Uitdagingen voor het milieu

Microplastics vormen een uitdaging voor het milieu omdat ze zeer persistent en moeilijk afbreekbaar zijn. Deze deeltjes kunnen via verschillende bronnen in het milieu terechtkomen, zoals de afbraak van plastic afval, de textielindustrie of cosmetica.

Microplastics kunnen veel milieuproblemen veroorzaken. Ten eerste vormen ze een risico voor in het water levende organismen, omdat die deze deeltjes gemakkelijk kunnen inslikken. Dit kan leiden tot de ophoping van microplastics in de organismen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor hun gezondheid en de voedselketen.

Ze kunnen ook het water en de bodem verontreinigen. Als deze deeltjes eenmaal in het water of de bodem terechtkomen, zijn ze moeilijk te verwijderen en kunnen ze langdurige schade aan het milieu toebrengen.

De impact van microplastics op de menselijke gezondheid is ook een punt van zorg. Omdat deze deeltjes gemakkelijk in de voedselketen terechtkomen, kunnen ze ook via inslikken in het menselijk lichaam terechtkomen. Sommige onderzoeken suggereren dat microplastics nadelige effecten kunnen hebben, zoals het veroorzaken van ontstekingsreacties of hormonale onevenwichtigheden.

Microplastics vormen een uitdaging voor het milieu en het is belangrijk dat er passende maatregelen worden genomen om het probleem aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door het verminderen van plastic afval, het bouwen van geschikte afvalbeheersystemen en het bevorderen van milieuvriendelijke producten.

∑: kunnen, microplastics, deeltjes, plastic, milieu, terechtkomen, kleine, vormen, uitdaging